English Azari Arabic

رسالت

رسالت های  پیش رو

در قالب این فرایند همکاری مشترک و در راستای توسعه گردشگری سلامت در ایران و ارائه خدمات استاندارد به جمع عظیم گرشگران سلامت در دنیا و منطقه، فعالیت های زیر در دستور کار قرار گرفته است:
•    معرفی توانمندی های کشور در زمینه های علمی، اقتصادی، جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی
•    معرفی ظرفیت ها و پتانسیل¬های موجود در زمینه گردشگری سلامت و قرار دادن این پتانسیل ها در اختیار توریست¬های سلامت
•    فراهم کردن بستر مناسب جهت ارائه کلیه خدمات مورد نیاز گردشگری سلامت
•    توسعه نظام مدیریتی کارآمد و متکی بر مشارکت ذینفعان
•    توسعه ظرفیت¬ها و ارتقای قابلیت¬های موجود در زمینه های مختلف خدمات مورد نظر
•    ارائه خدمات مطلوب گردشگری سلامت، مطابق با استانداردهای علمی و بین¬المللی به توریست های حوزه سلامت و ارتقای جایگاه ایران