English Azari Arabic

چشم انداز

شرکت توسعه سلامت و تجارت سبا و موسسه توسعه سلامت هزاره سوم سعی دارند با شناسایی فرصت های خدمات گردشگری سلامت و برخورداری از نظام برنامه ریزی هدفمند با عمل به رسالت خود، ظرف سه سال آینده مجموعه ای معتبر و شناخته شده در زمینه ارائه خدمات گردشگری سلامت در منطقه خاورمیانه باشند.