English Azari Arabic

منشور اخلاقی

•    تلاش برای تحقق اهداف و چشم انداز موسسه و انجام صحیح و به موقع ماموریت های پیش رو
•    خدمات صادقانه به مردم، مخاطبین و توریست ها با کیفیت بالا و متناسب با نیازهای آنان
•    جلب رضایت و احترام و مشارکت بیماران و همراهان
•    رعایت اخلاق پزشکی، حفظ اسرار بیمار، صبوری و بردباری و سایر مقررات مربوطه
•    در پیش گرفتن کار گروهی و نقد پذیری
•    ارزش گذاری به وقت مراجعین و برنامه ریزی برای انجام به موقع امور و پرهیز از تاخیر
•    نوآوری در ارائه خدمات برای افزایش جذابیت های عمومی فرایند، در کنار الزمات پزشکی
•    تلاش برای ارتقای مستمر کیفیت خدمات.