English Azari Arabic

معرفی ما

موسسه توسعه سلامت هزاره سوم

هو الشافیبا توجه به پیشینه تاریخی ایران در زمینه طب و درمان و نیز توانمندی های روز کشور در خصوص پزشکی و گردشگری، موسسه توسعه سلامت هزاره سوم در فرآیند همکاری دو جانبه تلاش دارند با همسو کردن قابلیت ها و توانایی های خود، در قالب یک تفاهم نامه همکاری فرصت ها و ظرفیت های موجود در زمینه گردشگری سلامت و پزشکی را شناسایی و ضمن تلفیق این توانایی ها خدمات مناسبی را به گردشگران سلامت خارج از کشور ارائه نمایند.


موسسه توسعه سلامت هزاره سوم: در سال 1386 با مشارکت گروهی از پزشکان با سوابق درخشان علمی، پزشکی و اجرایی تاسیس شد و برابر مجوز شماره 21053 فعالیت خود را آغاز نموده است. این موسسه ضمن داشتن مجوزهای لازم برای فعالیت در زمینه خدمات گردشگری سلامت، مجموعه ای کارآمد از جامعه علمی و پزشکی کشور را در اختیار داشته و دسترسی های قابل توجهی را به موسسات ارائه دهنده خدمات پزشکی، روسای بیمارستان ها و مدیران عملی و اجرایی جامعه پزشکی دارد.