English Azari Arabic
carousel slider
با توجه به پیشینه تاریخی ایران در زمینه طب و درمان و نیز توانمندی های روز کشور در خصوص پزشکی و گردشگری، موسسه توسعه سلامت هزاره سوم در فرآیند همکاری دو جانبه تلاش دارند خدمات مناسبی را به گردشگران سلامت خارج از کشور ارائه نمایند.